Regler Attefallshus
Ange undertext här

Regler Attefallshus


Attefallslagen

Från och med den 2 juli 2014 får du bygga ett 25 kvadratmeter stort komplementhus för permanent boende till din fastighet utan att behöva söka bygglov. Vi är erfarna med de lagar och regler som gäller kring attefallshus och erbjuder flertalet modeller som håller året runt standard, förberett för kök, badrum och sovloft. Alla våra hus levereras i byggsatser och monteras nyckelfärdiga på er tomt.

Komplementbyggnad

 • Tillsammans med anmälan ska minst följande handlingar lämnas in: Situationsplan/förenklad nybyggnadskarta, plan- och fasadritningar.
 • Komplementbyggnaden får max ha en byggnadsarea¹ på 25 kvadratmeter.
 • Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte berörd granne ger sitt medgivande till något annat. Mot allmän platsmark är det alltid bygglov som gäller om byggnaden står närmare än 4,5 meter.
 • Den maximalt tillåtna nockhöjden är 4 meter över medelmarknivå.
 • Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter.
 • Byggnaden får inte uppföras i historiskt-, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla miljöer.
 • Byggnaden får inte uppföras inom försvarets påverkansområde.
 • Byggnaden får ha källare.
 • Byggnaden får även utformas som exempelvis ett förråd eller garage.
 • Byggnaden ska uppfylla kraven i Boverkets Byggregler (BBR) beträffande tillgänglighet och lämplighet för sitt ändamål.
 • Brandkraven i BBR skall uppfyllas.

Byggnadsarea= den utvändiga yta som byggnaden tar upp på marken

Kontrollplan

Kontrollplan är något du behöver lämna in till kommunen för att de ska kunna godkänna att och vart du bygger ditt attefallshus. Ni kan finna en mall för kontrollplan på er kommuns byggnadskontor. Annars kan vi lösa det åt dig för endast 9 500 kronor så slipper du alla pappers arbeten.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan utgör ett underlag för upprättande av situationsplanen. Nybyggnadskartan utvisar komplementbyggnadens exakta läge och mått samt andra uppgifter såsom befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser. Nybyggnadskartan upprättas vanligtvis av kommunen, byggnadsnämnden är i viss omfattning skyldig att tillhandahålla en nybyggnadskarta mot avgift. Kartan redovisas oftast i skala 1:400.

Boverket

Uthyrningsbart Våra hus är konstruerade utifrån Boverkets Byggregler vilket gör att vi uppfyller krav på t ex tillgänglighet, brandsäkerhet, energi förbrukning, ventilation, etc. Du kan erbjuda hyresgäster ett hög kvalitativt boende. Du kan hitta mer information från boverket här.